ග්ලිරීසීඩියා වගාව පුත්තලමට හඳුන්වා දෙයි | | BioMass