තාප විදුලිය නිපදවීමට ගන්නා ග්ලිරීසීඩියා වගාව පුත්තලමේ | | BioMass